འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རཱ་ག་ཨ་སྱའི་བཀའ་འབུམ་པོད་ཀ་པ།

0

2019-06-19


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།རཱ་ག་ཨ་སྱའི་བཀའ་འབུམ་པོད་ཀ་པ།(༡)

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།