འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ། ཀ༽

0

2019-06-19


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ། ཀ༽

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།