འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

བྲམ་ཟེའི་སྔགས་རྒོད།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

0

2017-09-27


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བྲམ་ཟེའི་སྔགས་རྒོད་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།