འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

འགོས་ནད་ཀུན་འཇོམས།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

0

2017-09-27


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །འགོས་ནད་ཀུན་འཇོམས་སྔགས་ཀྱི་མཚོན་ཆ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།