འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ནད་རིམས་གནོད་པ་ཉེ་ཞི།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

0

2017-09-27


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ནད་རིམས་གནོད་པ་ཉེར་ཞིའི་གཟུངས་འབུམ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།