འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

གསོ་རིག་སྨོན་ལམ།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

0

2017-10-12


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་། ༄༅། ། གསོ་རིག་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།