འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྒྱན་གསུམ་དོན་འགྲེལ།

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

0

2017-10-16


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སྙན་ངག་རྒྱན་གསུམ་གྱི་དོན་འགྲེལ་དཔེར་བརྗོད་ལེགས་པར་བཤད་པ་གཙང་གཤེན་དགོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།