འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས།

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།

0

2017-10-16


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་རིན་ཆེན་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།