འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད།

མི་གསལ།

0

2017-10-16


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་ནང་བསྟན་ཚིག་མཛོད།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།